+36-1-617-0615
·
iroda@drmb.hu
·
H - CS 09:00-17:00 ; P 09:00-14:00
Kapcsolat

Adatvédelem és süti kezelés

A Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

E tájékoztató a Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda („Adatkezelő” vagy „Irodánk”) https://drmb.hu weboldalával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik és az érintettek, azaz a weboldalt felkereső természetes személyek tájékoztatására szolgál.

1. Az Adatkezelő

Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda

 • székhely: 1051 Budapest, Sas u. 1. III. em. 1.
 • e-mail cím: iroda@drmb.hu
 • telefonszám: (+36 1) 617 0615
 • honlap: www.drmb.hu
 • kamarai azonosító szám: 36065158
 • adószám: 18127344-2-41
 • képviselő: Dr. Mayer M. Balázs, irodavezető ügyvéd
2. A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy Irodánk – a jogszabályoknak megfelelően – ismertesse, a honlapját látogató természetes személyek adatainak kezelésével kapcsolatos lényeges információkat, kiemelten a személyes adatok kezelésének módját, célját, jogalapját, időtartamát, valamint az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

II. JOGSZABÁLYOK, ALAPELVEK

1. Az adatkezelések során alkalmazott főbb jogszabályok
 • Általános Adatvédelmi Rendelet – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
2. Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tiszteségesen, az érintettek számára átlátható módon végezzük, annak során felelünk az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésért.
 • Személyes adatot kizárólag előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a megjelölt ideig kezelünk.
 • Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag az Ügyvédi Iroda ügyvédei és munkaviszonyban álló munkatársai, valamint az Ügyvédi Irodával együttműködő ügyvédek ismerhetik meg, ha az adatkezeléssel kapcsolatban kijelölt feladataik vannak.
 • Az adatkezelés teljes ideje alatt folyamatosan gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 • Az adatok tárolása során az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tesszük lehetővé, ennél hosszabb ideig az adatokat csak törvényi felhatalmazás alapján, közérdekű archiválás céljából őrizzük meg.
 • A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat).
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, valamint az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végzése is.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, Egyetem vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, amely az Egyetem nevében (megbízásából, utasítására és az Egyetem döntése alapján) személyes adatokat kezel.
 • Érintett: az azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik.
 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Egyetemmel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Egyetem vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

IV. COOKIE-K KEZELÉSE

1. Az általunk használt cookie-k

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, eszközök, alkalmazások és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, ezért ezek az adatok – egyéb információkkal összekapcsolva – alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek azonosítására és bizonyos esetekben profiljának létrehozására.  

Az Irodánk által működtetett weboldal, a megfelelő működés biztosítása és a felhasználói élmény fokozása céljából úgynevezett cookie (magyarul: süti) azonosítókat használ. A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol a látogató számítógépén, vagy egyéb, az internet böngészésére használt eszközén.

A honlap látogatójának számítógépe vagy egyéb eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat egy meghatározott időtartamra.

Működési idejük alapján a cookie-k két típusát különböztetjük meg:

 • Szükséges sütik: Ezek a sütik a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, ezért tiltásukra nincs lehetősége a látogatónak. Ezen sütik nélkül a weboldal nem tud megfelelően működni.
 • Statisztikai sütik: A statisztikai sütik részletesebb, elemzési célú információt nyújtanak, így segítenek weboldalunk ügyfélfókuszú továbbfejlesztésében. ezáltal megtudható, hogy mely oldalak népszerűek a látogatók körében. Ezek a sütik anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, mely gyűjtött adatok feldolgozásakor a szolgáltató felmérheti és láthatja, melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

Honlapunkon kizárólag olyan cookie-kat alkalmazunk, amelyek a weboldal működéséhez és biztonságos használatához elengedhetetlenül szükségesek (szükséges és statisztikai sütik), azaz kényelmi, többletfunkciót biztosító, marketing, vagy egyéb, nem feltétlenül szükséges cookie-k alkalmazására nem kerül sor.

Honlapunk használatával a látogató hozzájárul a cookie-k alkalmazásához.

A látogató számítógépén, vagy egyéb eszközén elhelyezett cookie-k biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

2. A cookie-k kezelésének módja és jogalapja a weboldal használata során

Honlapunk zavartalan használata érdekében az azon alkalmazott cookie-k a honlap meglátogatásakor automatikusan települnek a látogató számítógépére, vagy egyéb eszközére. Az ilyen cookie-k célja a honlap terhelésének kiegyenlítése, biztonságának megteremtése, a weboldal tartalmainak hibamentes megjelenítése. Ezek nélkül a weboldal megfelelő működése nem biztosítható.

A cookie-k használata során a látogató böngészésre használt számítógépének vagy egyéb eszközének IP címét kezeljük, amely bizonyos körülmények között, más személyes adattal összekapcsolva személyes adatnak minősülhet.

Az adatkezelés jogalapját a honlapunk biztonságos működéséhez fűződő jogos érdekünk képezi azon időtartamig, amíg a látogató a weboldalon tartózkodik. A böngésző bezárásával a használt cookie-k – a maradandó sütik kivételével – automatikusan törlődnek a látogató gépéről.

Az érintett a cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti, valamint bármikor törölhet minden, a számítógépén vagy egyéb eszközén tárolt cookie-t.

A weboldalunkon használt cookie-k a következők:

 • _ga_P5WJHKTPMD
 • wp_lang
 • wordpress_test_cookie
 • _ga
 • cookieyes-consent

V. KAPCSOLATTARTÁS A HONLAP LÁTOGATÓJÁVAL

A látogató – az Adatkezelőnek a honlapon, illetve annak a „Kapcsolat” felületén megadott elérhetőségein – felveheti a kapcsolatot Irodánkkal abból a célból, hogy tevékenységünkről, szolgáltatásainkról, valamint adatainak kezeléséről információkat kérjen. A kapcsolatfelvételkor a megkeresőnek meg kell adnia egyes személyes adatait Irodánk számára, amelyet a kapcsolattartás céljából kezelünk.

A kezelt személyes adat forrása: az érintett.

Az adatok megismerésére Irodánk azon munkatársai jogosultak, akik az érintett számára tájékoztatást nyújtanak.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
Kapcsolattartás a honlap látogatójának tájékoztatása érdekében Az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk

(1) bekezdés a) pont]

Név, e-mail cím A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a kapcsolattartás végét követő év végéig
Az adatkezelő megfelelő jogalapjának igazolása az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésére az elszámoltathatóság céljából Az Adatkezelő jogos érdeke,

amely abban áll, hogy igazolni köteles adatkezelésének jogszerűségét

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Az érintett által az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozat A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, legkésőbb a kapcsolattartás végét követő év végéig

VI. MUNKATÁRSAK MARKETING CÉLÚ FÉNYKÉPES BEMUTATÁSA

Irodánk tevékenységének, szolgáltatásainak és szakmai eredményeinek bemutatása, valamint népszerűsítése céljából a honlapon megjelentetjük munkatársaink nevét és fényképét, továbbá – szükség szerint – szakmai életrajzi adataikat is. Munkatársaink képmását kizárólag előzetes hozzájárulásuk alapján mutatjuk be a honlapon.

A kezelt személyes adat forrása: az érintett.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
Irodánk munkatársainak fényképes bemutatása, ennek érdekében az érintettek képmásának kezelése marketing célból Az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk

(1) bekezdés a) pont]

Az érintett neve, pozíciója és képmása, valamint az általa megjelentetés céljával megadott szakmai életrajzi adatok A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, legkésőbb a munkatársi kapcsolat alapját képező jogviszony végéig

Irodánk adatkezelései során nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

VII. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozók igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység Név / Cégnév Székhely
A honlap működtetése és fejlesztése Bíró Szabolcs 9985 Felsőszölnök, Felsőjánoshegyi út 22.
Szerver Hoszting szolgáltatás Rackforest 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-5. emelet
Domainszolgáltatás Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Irodánk az érintettel való kapcsolattartás, levelezés során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi:

Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország) amely, az Adatkezelő által használt Microsoft 365 szoftver fejlesztője, üzemeltetője.

VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS

Amennyiben jogszabály adattovábbításra kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogosult az érintett személyes adatait a jogszabály által megjelölt jogi vagy természetes személy, szervezet, hatóság, valamint bíróság részére továbbítani, a jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a hivatalos megkeresésnek megfelelően.

Irodánk az érintett általa kezelt személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

IX. ADATBIZTONSÁG

Irodánk megtette és a jövőben is megteszi mindazokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek – figyelembevéve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat – a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, a visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszereinket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

X. AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

1. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett a hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az érintett erről szóló értesítésének kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintett személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

2. Tájékoztatás kérése

A honlapon vagy annak segítségével kezelt személyes adatok esetében az érintett tájékoztatást kérhet Irodánktól arra vonatkozóan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Annak mi a célja?
 • Milyen jogi alapon kezeljük a személyes adatait?
 • Milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kitől kaptuk az adatait?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Az érintettnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Hozunk-e automatizált döntést az érintettre vonatkozóan a személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár?
 • Ha az érintett azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatását, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Az érintett kérhet egy másolatot a kezelt személyes adatairól, amit a rendelkezésére bocsátunk. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól (helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, felügyeleti hatósághoz panasz benyújtása) is jogosult tájékoztatást kérni.

Az érintettnek a GDPR 34. cikke alapján joga van visszajelzést kapnia arra vonatkozóan, hogy a kezelt személyes adataival kapcsolatban történt-e adatvédelmi incidens, és ha igen, tájékoztatást kérhet annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint arról, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely hozzá kapcsolható adatokhoz biztosított hozzáférést, és azokat kivel közölte.

3. Helyesbítést kérése

Az érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

Az Adatkezelő a helyesbítésről minden olyan címzettet értesít, akivel az érintetthez kapcsolható adatokat közölte, kivéve, ha az értesítés lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa őt ezen címzettekről.

4. Személyes adatok törlése („az elfeledtetéshez való jog” érvényesítése)

Az érintett kérheti, hogy töröljük személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • adatait kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezeljük;
 • megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • azt uniós vagy hazai jogszabály előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Egyetemre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5. Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az érintett hozzájárulásával, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az európai unió, illetve valamely tagállam közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk érintettet.

6. Személyes adatok átadása (adathordozhatósághoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán, vagy az érintettel, illetve az érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés az Egyetem közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • az adatkezelés az Egyetem közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • az adatkezelés az Egyetem vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat csak akkor töröljük, ha az adatkezelésre nem az Egyetem közérdekű okból végzett feladatának végrehajtása érdekében van szükség.
8. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely rá nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

 • szerződés megkötése vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben az érintett kérheti az kérhet emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be az Adatkezelőhöz.

XI. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz

Amennyiben az érintett szerint személyes adatainak Irodánk általi kezelése ellentétes a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival, úgy jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH).

A NAIH elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2. Bírósági jogérvényesítés

Amennyiben az érintett személyes adatainak Irodánk általi kezelése az érintett szerint ellentétes a GDPR vagy a magyar adatvédelmi jogszabályok előírásaival és ezzel az Adatkezelő megsértette az érintett jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A perbe a NAIH az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

3. Sérelemdíj és kártérítés

Ha Irodánk az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, Irodánktól kártérítés és sérelemdíj követelhető. Irodánk mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Irodánk fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen adatkezelési tájékoztatót.

Budapest, 2023. július 13.